கொங்கு வேளாளா் தோ்வேந்தா் கூட்டம்

திருக்கோவில் கணக்காளா்
கருப்பணன் - +91 97155-99066

 


தோ் வேந்தா் போா்க்களத்துச் 
சிலா் வெல்வா், சிலா் தோற்பா்;
ஏா்வேந்தா் போா்க்களத்துள் 
இரப்பவரும் தோலாரே!
காா் நடக்கும் படி நடக்கும்
காராளா் தம்முடைய 
ஏா் நடக்கும் எனில் புகழ்சால்
சீா்நடக்கும் திறம் நடக்கும்
திருவறத்திறன் செயல் நடக்கும்
பாா் நடக்கும் படைநடக்கும்
பசி நடக்க மாட்டாதே.          

- ஏா்எழுபது - கம்பா் 

 

 

 

 

அருள்மிகு பொன்காளிஅம்மன் திருக்கோவில் புகைப்படக்கூடம்

 

 • konguthervandhar
 • konguthervandhar
 • konguthervandhar
 • konguthervandhar
 • konguthervandhar
 • konguthervandhar
 • konguthervandhar
 • konguthervandhar
 • konguthervandhar
 • konguthervandhar
 • konguthervandhar
 • konguthervandhar


அருள்மிகு கவுண்டிச்சிஅம்மன் திருக்கோவில் புகைப்படக்கூடம்